ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de execuție din cadrul SRR, aprobat prin OPDG nr.193/22.02.2019, htpp://www.srr.ro/regulament - 15149, Societatea Română de Radiodifuziune organizează pentru Studioul Teritorial Brașov (din B-dul Eroilor nr.17, Clădirea Modarom, etaj 5), concurs pentru ocuparea a 4(patru) posturi de operator echipamente radio.

Atribuțiile generale ale postului de operator echipamente radio se regăsesc în Anexa I, atașată.
 
Etapele de concurs:
 
• Etapa I – selecția dosarelor – 15.12.2021, ora 10.00
• Etapa a II-a  - proba scrisă – 20.12.2021
• Etapa a III- a – interviul – 23.12.2021
 
Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidații admiși la etapa precedentă.
 
Înscrierea candidaților, respectiv depunerea dosarului de concurs, se face la sediul Studioului Teritorial Brașov,B-dul Eroilor nr.17, Clădirea Modarom, etaj 5,în perioada 29.11.2021 – 14.12.2021, în zilele lucrătoare, astfel:
- de luni până joi între orele 9.00 – 16.30;
- vineri între orele 9.00 – 14.00.
 
Înzilele de 30.11.2021 și 01.12.2021 nu se facînscrieri.
 
Proba scrisă și interviul, se vor susține în sala de lectură a Bibliotecii Județene ”George Barițiu” de pe Bulevardul Eroilor nr.33-35, etajul I. 
 
Bibliografie:
1. Legea 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune;
2. Oteșteanu M., Alexa F., Ianași C. – Sisteme de înregistrare audio & video, Editura de Vest , Timișoara 1997;
3. Alexa F. – Introducerea în tehnica sunetului, Editura de Vest, Timișoara 1999;
4. Studer OnAir 1500– https://unitedbroadcast.com/onair.html;
5. Tascam DR 44WL - https://www.manualdeinstructiuni.ro/tascam/dr-44wl/manual;
6. Adobe Audition – https://helpx.adobe.com/pdf/audition_reference.pdf
 
Tematica:
- cunoștințe teoretice generale: mărimi electrice, formate fișiere audio, algoritmi/parametri de codare;
- echipamente audio specifice activității: mixere, microfoane, incinte acustice, playere, codecuri, scheme de distribuție a semnalelor audio spre emițători, sisteme de monitorizare a parametrilor audio, echipamente de rutare și comutare;
- aplicații software de captare, editare și procesare a sunetului;
- aplicații software specifice – Adobe Audition, Radio DJ;
- proceduri de asigurare a continuității emisiei în cazuri de disfuncționalitate.
 
I. Condiții de participare la concurs: pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 
I.1 Condiții generale de participare la concurs:
- să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris și vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate de exercițiu deplină;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- să nu se afle într-o situație de incompatibilitate cu funcția pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
 
I.2 Condiții specifice de participare la concurs:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 
II. Documentele necesare înscrierii la concurs:
 
Dosarul de concurs:
• cererea de înscriere la concurs, pusă la dispoziție de către secretariatul comisiei de concurs;
• copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condițiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;
• copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
• cazier judiciar valabil la data susținerii etapelor de concurs;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate;
• curriculum vitae european, conform Hotărârii Guvernului nr.102/2004;
• acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoțite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.
Pentru cetățenii români care au efectuat studiile în străinătate, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile în țara de proveniență, este necesară echivalarea/recunoașterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în condițiile specifice de participare la concurs.
Totodată, în condițiile în care documentele din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse și legalizate.
 
Având în vedere situația epidemiologică din țara noastră şi normele sanitare în vigoare privind accesul în instituițile publice (Biblioteca Județeană ”George Barițiu”) vă precizăm că accesul la probele de concurs este permis doar celor care prezintă certificatul verde. Acesta poate fi obţinut de toţi cetăţenii care:
– aufostvaccinați;
– au un rezultatnegativ la un test, realizat la un centruacreditat din România, înultimele 3 zilepentru test PCR sauultimele 48 ore pentru test rapid;
– s-au recuperatdupăinfecția cu COVID-19 in ultimele 180 de zileșiexistă un test pozitivrealizat la un centruacreditat din România, cu celpuțin 12 zilevechime.
 
Accesul pentru depunerea dosarelor de concurs la sediul Studioului Teritorial Braşov situat în Mun.Brașov, bulevardul Eroilor, nr. 17, clădirea Modarom, etaj 5 este reglementat prin decizia numărul 1208 din 25.10.2021,care la art.1 alin.(1) specifică ” Începând cu data semnării prezentei decizii, managerii studiourilor teritoriale sunt împuterniciți să aprobe accesul invitaților și a vizitatorilor, doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-Cov-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-Cov-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu SARS-Cov-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-Cov-2”.
 
Informații privind obținerea certificatului verde: http://www.ms.ro/certificat-digital-covid-19/.
 
Candidații pot obține informații suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, în zilele lucrătoare, la telefon nr.0753.215.241 de luni până joi, între orele 9.00 – 16.00,  vineri între orele 9.00 – 14.00.
 
ANEXA I
 
Atribuții generale ale postului: operator echipamente radio (studii medii)
Poziţia în COR: 352126
 
- Difuzează emisiunile postului Radio România Brașov FM conform grilei de program și a desfășurătoarelor/ceasurilor  de program zilnice folosind echipamentele tehnice și IT puse la dispoziție, respectând indicațiile coordonatorului editorial, instrucțiunile tehnice agreate la nivelul Societății Române de Radiodifuziune și dispozițiile primite de la conducere.
 
- Configurează și operează echipamentele din cabinele de producție și de emisie pentru primirea transmisiilor externe destinate înregistrării sau difuzării în direct, pentru transmisiile audio- video pe Internet și pe mediile de socializare și pentru realizarea emisiunilor în direct cu invitați care participă prin intermediul  sistemelor de videoconferință (  Skype, Zoom, etc)
 
- Captează, înregistrează și editează, folosind echipamentele din dotarea  cabinelor de producție aflate în exploatarea Postului Radio Romania Brașov FM, materiale audio și programe vorbite și  muzicale și răspunde de calitatea tehnică a acestora.
- Realizează spoturi publicitare, semnale de emisiuni și promo-uri


Adaugat: 26 Noiembrie 2021
Actualizat: 26 Noiembrie 2021