Taxa radio

Taxa radio se percepe în baza prevederilor Legii nr. 41 / 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Codurile IBAN pentru conturile in care se plateste taxa radio - persoane fizice si juridice:
RO12RNCB0072020805170138, BCR Sector 1, Bucuresti

RO25RNCB0072020805170001, BCR Sector 1, Bucuresti

Precizari pentru aplicarea Hotarârii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune modificata prin Hotarârea Guvernului nr. 1292/2007


În temeiul art.11 din Hotărârea Guvernului nr.977/2003 Societatea Română de Radiodifuziune emite prezentele Precizări pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1292/2007

Art.1 Toate persoanele fizice cu domiciliul în România care deţin receptoare radio au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune, cu excepţia celor care declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare radio.

Art.2 Prin receptor radio se înţelege orice aparat care poate recepta programele de radio, respectiv: radio la domiciliu, maşina personală, telefonul mobil, calculator, iPoduri sau orice alte aparate de natura celor care pot recepta în orice mod programele radio, precum şi abonamentele la cablu TV.

Art.3 Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte pe familie.

Prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună la acelaşi domiciliu.

Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte şi de către persoanele fizice care locuiesc singure.

Persoanele fizice care deţin două sau mai multe locuinţe plătesc taxa radio la adresa unde au domiciliul stabil iar pentru celelalte locuinţe nu vor plăti taxa radio dacă declară pe propria răspundere (model anexa nr.3) că în acestea nu locuiesc alte familii sau persoane singure.

Art.4 Persoanele fizice sunt exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune în baza unei declaraţii pe propria răspundere (model anexa nr.1).

Art.5 Declaraţiile pe propria răspundere se depun împreună cu o copie după actul de identitate) la societăţile mandatate să factureze şi să încaseze taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, care le vor transmite la Societatea Română de Radiodifuziune. .

În prezent societăţile mandatate sunt următoarele:
 

* S.C. ELECTRICA S.A. prin SC Filiala de Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA FURNIZARE S.A.;

* ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.;

* ENEL ENERGIE S.A;

* CEZ VANZAREA S.A;

* S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.


Art.6 Societăţile mandatate operează în baza de date exceptarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune începând cu luna următoare depunerii declaraţiei pe propria răspundere.

Art.7Declaraţiile pe propria răspundere, date de persoanele fizice pentru exceptarea de plată a taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, se vor reînnoi şi depune cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 12 luni de la ultima declaraţie depusă. Declaraţiile de acest gen, depuse în termenul menţionat mai sus, îşi produc efectul începând cu luna următoare celei în care a fost depusă declaraţia.

Art.8 Societăţile mandatate să factureze şi să încaseze taxa pentru serviciul public de radiodifuziune vor proceda la reintroducerea la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune a tuturor persoanelor fizice care au fost exceptate la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune şi care nu şi-au reînnoit declaraţia pe propria răspundere până la termenul menţionat la art.7.

Art.9 Declaraţia pe propria răspundere se face cunoscând dispoziţiile şi sancţiunile articolului 292 Cod Penal privind falsul în declaraţii.

Art.10 În declaraţia pe propria răspundere trebuie să se precizeze că nu se deţin receptoare radio la domiciliu, maşina personală, telefonul mobil, iPoduri sau orice alte aparate de receptare a programelor radio, precum şi abonamentele la cablu TV. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele elemente de identificare a persoanelor fizice:

    * Numele şi prenumele (CNP, datele din BI sau CI) ;
    * Adresa exactă (domiciliul);
    * Codul de client, de pe factura de energie electrică, pentru care se face declaraţia.

Art.11 Persoana exceptată de la plata taxei radio în temeiul declaraţiei pe propria răspundere îşi asumă obligaţia de a înştiinţa imediat orice modificare intervenită ulterior în cuprinsul acesteia.

Art.12 Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agenţiile şi reprezentanţele acestora, precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune.

Art.13 Obligaţia de plată a taxei radio pentru toate persoanele juridice nu este condiţionată de deţinerea receptoarelor radio.

Art.14 Persoanele juridice se pot încadra într-una din următoarele categorii de plătitori:

    * persoane care nu au salariaţi;

   * persoane juridice care se incadreaza in categoria microintreprinderilor (platitoare de  impozit pe venit);

    * persoane juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele, agenţiile şi reprezentanţele acestora, precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine.

Pentru subunităţile fără personalitate juridică ale acestora (punctele de lucru) nu se plăteşte taxa pentru serviciu public de radiodifuziune.

Pentru fiecare categorie de plătitori sunt stabilite cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, în anexă la HG nr.977/2003.

Art.15 Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se încasează de către societăţile mandatate să factureze şi să încaseze această taxă.

Art.16 Persoanele fizice şi juridice care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Radiodifuziune.

Art.17 Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune persoanele juridice si juridice obligate la plata acestei taxe plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere.

Penalităţile se determină în conformitate cu metodologia de calcul pentru întârzierea la plată a facturii de energie electrică a societăţilor mandatate, prin efectul legii, să factureze şi să încaseze taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.

Art.18 Sunt scutite de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune:

1. Persoane fizice
I.

    * Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, în baza Legii 416/2001, cu modificările ulterioare;
    * Pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune si ai Societăţii Române de Televiziune;
    * Pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Dovada încadrării în această categorie este decizia de pensionare sau talonul de pensie de culoare galbenă;
    * Abonaţii reţelelor de radioamplificare;

II. Alte categorii prevăzute de legi speciale, respectiv:

    * Legea nr.341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare;
    * Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    * Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1954 din motive etnice, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    * Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;

   * Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Garaje, pompe apă irigaţii, circuite electrice distincte (contorizate separat) care alimentează părţi sau anexe ale aceleiaşi gospodării.

2. Persoane juridice

I. Unităţi sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii;

II. Parohii, mănăstiri, protoierii, episcopii, arhiepiscopii, mitropolii, Patriarhia, cimitire şi orice alte aşezăminte cu caracter religios recunoscute din Romania;

III. Unităţi de învăţământ de stat aparţinând Ministerului Educaţiei şi Cercetării (învăţământ preşcolar, şcolar, gimnazial, liceal, superior);

IV. Creşe, cămine de copii de stat;
 

V. Aziluri de bătrâni de stat;


VI. Unităţile din cadrul instituţiilor care au compentenţe în domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale. Unităţile vizate sunt: Armata, Jandarmeria, Poliţia, Serviciul special de informaţii (SSI), Securitatea statului (DSS), Serviciul roman de informaţii (SRI), Serviciul de informaţii externe (SIE);

VII. Asociaţii şi fundaţii nonprofit, asociaţii de locatari, asociaţii de proprietari;

VIII. Misiunile diplomatice şi membrii acestora.

 IX.Persoane juridice cu activitate suspendată care se încadreaza în categoria microîntreprinderilor, pe perioada suspendarii, conform documentelor de la Registrul Comertului;

Art.19 Persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de receptoare radio care solicită scutire de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune şi care posedă documente doveditoare în acest sens vor completa formularele „CERERE DE SCUTIRE – persoane fizice sau CERERE DE SCUTIRE – persoane juridice” (model anexele 2 si 5) dupa caz, pe care le vor depune, însoţite de documentele justificative (în copie), la societăţile mandatate să factureze şi să încaseze această taxă.

Art.20 Persoanele juridice care se consideră îndreptăţite să se încadreze într-o altă categorie la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune pot completa şi depune în continuare la societăţile mandatate, formularul „DECLARAŢIE – PERSOANE JURIDICE”( anexa 4), însoţite de documentele justificative aferente (în copie).

Art.21 Persoanele juridice care nu au contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu societăţile mandatate şi sunt consumatori/subconsumatori în baza unor convenţii sau înţelegeri încheiate cu titularii de contracte de furnizare a energiei electrice sau îşi asigură pe cont propriu energia electrică au obligaţia de a plăti taxa pentru serviciul public de radiodifuziune direct la SRR, în contul RO12RNCB0072020805170138, BCR Sector 1, Bucuresti

Art.22 Prezentele Precizări pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1292/2007 au fost aprobate în şedinţa din data de 19 decembrie 2007 de către Consiliul de administraţie al SRR numit prin Hotărârea Parlamentului nr.36/2005, şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008.

Maria Ţoghină
Preşedinte Director General
Societatea Română de Radiodifuziune


Constantin Puşcaş
Director Departament Economic

 

Mariana Milan
Şef Serviciu Juridic

 

ANEXE

 

Anexa 1 - Declaraţie pe propria răspundere - persoane fizice

Anexa 2 - Cerere de scutire - persoane fizice

Anexa 3 - Declaraţie pe propria răspundere - locuinţe

Anexa 4 - Declaraţie - persoane juridice

Anexa 5 - Cerere de scutire - persoane juridice

 

În atenţia persoanelor juridice obligate la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziuneAdaugat: 26 Martie 2010
Actualizat: 27 Mai 2015