ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de execuție din cadrul SRR, aprobat prin OPDG nr.193/22.02.2019, htpp://www.srr.ro/regulament - 15149, Societatea Română de Radiodifuziune organizează, pentruStudioulTeritorial Brașov (din B-dul Eroilor nr.17, Clădirea Modarom, etaj 5), concurs pentru ocuparea a 2 posturi de reporter.

Atribuțiile generale ale postului de reporter se regăsesc în Anexa I, atașată.
 
Etapele de concurs:
 
• Etapa I – selecția dosarelor – 15.12.2021, ora 10.00
 
Probă suplimentară (eliminatorie):tehnica rostirii la microfonse va desfășura în data de 17.12.2021.
 
Candidații:
• vor depune la înscrierea la concurs o înregistrare cu textul prezentat în Anexa II, atașată;înregistrarea poatefi depusă fizic (pe CD sau stick USB), se poate trimite pe mail la adresa concurs@radiobrasovfm.ro sau candidații potsolicita secretarului de concurs să le pună la dispoziție  mijloacele de înregistrare, la momentul depunerii dosarului;
• vor completa o declarație pe propria raspundere din care să reiasă că vocea le aparține.
Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidații declarați admiși la proba suplimentară.
 
• Etapa a II-a  - proba scrisă – 20.12.2021
• Etapa a III- a - interviul – 23.12.2021
Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidații admiși la etapa precedentă.
 
Înscrierea candidaților, respectiv depunerea dosarului de concurs, se face la sediul Studioului Teritorial Brașov,B-dul Eroilor nr.17, Clădirea Modarom, etaj 5,în perioada 29.11.2021 – 14.12.2021, în zilele lucrătoare, astfel:
- de luni până joi între orele 9.00 – 16.30;
- vineri între orele 9.00 – 14.00.
În zilele de 30.11.2021 și 01.12.2021 nu se fac înscrieri.
 
Proba scrisă și interviul, se vor susține în sala de lectură a Bibliotecii Județene ”George Barițiu” de pe Bulevardul Eroilor nr.33-35, etajul I. 
 
Bibliografie:
• Legea nr.41/1994, republicată - privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
• Decizia CNA nr. 220/24.02.2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual;
• Manual de jurnalism, tehnici fundamentale de redactare- vol. I şi II- (coord.Mihai Coman. Editura Polirom 2001);
• Emisiunea radiofonică. Concepere şi realizare- Vasile Traciuc. Meridian Press. Craiova 2000.
 
Tematicǎ: 
 
1. Interviu și tehnici de interviu;
2. Știrea de radio, redactarea și paginarea unui buletin de știri.
 
I. Condiții de participare la concurs: pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 
I.1 Condiții generale de participare la concurs:
- să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris și vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate de exercițiu deplină;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- să nu se afle într-o situație de incompatibilitate cu funcția pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
 
I.2 Condiții specifice de participare la concurs:
- studii medii cu diplomă de bacalaureat.
 
II. Documentele necesare înscrierii la concurs:
 
Dosarul de concurs:
• cererea de înscriere la concurs, pusă la dispoziție de către secretariatul comisiei de concurs;
• copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condițiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;
• copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
• cazier judiciar valabil la data susținerii etapelor de concurs;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate;
• curriculum vitae european, conform Hotărârii Guvernului nr.102/2004;
• acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
• declarație pe propria răspundere că nu se află într-o stare de incompatibilitatecu funcția pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoțite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.
 
Pentru cetățenii români care au efectuat studiile în străinătate, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile în țara de proveniență, este necesară echivalarea/recunoașterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în condițiile specifice de participare la concurs.
Totodată, în condițiile în care documentele din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse și legalizate.
 
Având în vedere situația epidemiologică din țara noastră şi normele sanitare în vigoare privind accesul în instituițile publice (Biblioteca Județeană ” George Barițiu”) vă precizăm că accesul la probele de concurs este permis doar celor care prezintă certificatul verde. Acesta poate fi obţinut de toţi cetăţenii care:
– au fost vaccinați;
– au un rezultat negativ la un test, realizat la un centru acreditat din România, în ultimele 3 zile pentru test PCR sau ultimele 48 ore pentru test rapid;
– s-au recuperat după infecția cu COVID-19 in ultimele 180 de zile și există un test pozitiv realizat la un centru acreditat din România, cu cel puțin 12 zile vechime.
 
 
Accesul pentru depunerea dosarelor de concurs la sediul Studioului Teritorial Braşov situat în Mun.Brașov, bulevardul Eroilor, nr. 17, clădirea Modarom, etaj 5 este reglementat prin decizia numărul 1208 din 25.10.2021,care la art.1 alin.(1) specifică ” Începând cu data semnării prezentei decizii, managerii studiourilor teritoriale sunt împuterniciți să aprobe accesul invitaților și a vizitatorilor, doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-Cov-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-Cov-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu SARS-Cov-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-Cov-2”.
 
Informații privind obținerea certificatului verde: http://www.ms.ro/certificat-digital-covid-19/.
 
Candidații pot obține informații suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, în zilele lucrătoare, la telefon nr.0753.215.241 de luni până joi, între orele 9.00 – 16.00,  vineri între orele 9.00 – 14.00.
 
ANEXA I
 
Atribuții generale ale postului: REPORTER  (studii medii)
Poziţia în COR: 343511
 
- Acoperă din punct de vedere jurnalistic  evenimentele zilei în regim de actualitate, în functie de politica editorială și prioritățile postului de radio, prin realizarea de știri, relatări, transmisiuni în direct, reportaje și interviuri. Materialele realizate sunt  difuzate în emisiunile informative sau fluxurile de actualitate ale postului on air și/sau on line.
- Asigură culegerea, verificarea și transmiterea informațiilor de pe teren/din surse.
- Poate primi din partea conducerii postului o anumită arie de responsabilitate, unul sau mai multe domenii ale actualității politice, sociale, economice, culturale, spirituale, sportive pe care să le acopere editorial în emisiunile postului.  
- Se acrediteaza la principalele instituții care sunt implicate in domeniul/domeniile repartizate de conducerea postului, își creeaza o bază de date și surse specializate recunoscute, credibile și ține legătura cu acestea în vederea acoperirii mediatice a problematicii respective.
- Se documentează și se informează în permanență, pentru a fi la curent cu toate evenimentele, noutățile din domeniul repartizat, precum și din celelalte domenii. Urmărește agențiile de presă, celelalte posturi de radio, televiziune, ziare, reviste, pagini de internet, alte surse media online.
- Procesează   informația în regim audio și/sau multimedia.
- Face propuneri de subiecte pentru realizarea de știri/reportaje: propunerile de subiecte trebuie să includă toate informațiile necesare (subiectul, locul de desfășurare, persoanele implicate, modul de abordare, background etc).
- Participă la şedinţele de redacţie
- Adauga conţinut pe conturile de social-media ale postului de radio
- La solicitarea conducerii postului efectuează și alte activități editoriale, inclusiv realizarea sau producerea de emisiuni și răspunde de ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite.
 
Anexa II
 
Textul pentru examenul de radiogenie
 
„Mă numesc............O întrebare adresată oamenilor aflați la muncă în Spania despre îngrădirea dreptului de exprimare a condus la o revoltă neprevăzută de angajator. Muncitorii au organizat un protest spontan, luând cu asalt casa în care însemnatul om de afaceri își petrecea vacanța, chiar în timpul cinei. Acesta a fost luat prin surprindere și era, evident, emoționat. Deși era subțire nu vrut nici în ruptul capului să se strecoare în subteran pentru a evita astfel protestatarii. Era prea obscur pentru el și acum devenea obsedat de ideea de a-și da obștescul sfârșit într-un subsol. Observația sa a fost că nu va obține nimic dacă se sustrage comunicării directe. 
 
Odată ce a ieșit în curtea casei sale de vacanță a observat cum acel loc larg devenise supraaglomerat. Atunci a realizat că este nevoie de cooperare pentru a putea calma spiritele.  Drept urmare a negociat cu reprezentanții angajaților aflați la protest. Fascinant a fost curajul de care a dat dovadă în această abordare directă. Succintele explicații și recomandări propuse de protestatari au găsit rapid înțelegerea cuvenită la celebrul om de afaceri și astfel protestul a fost oprit și, în acea zi de 21 septembrie au fost rapid adoptate noile reglementări pentru a fi evitate astfel de descinderi în forță.”


Adaugat: 26 Noiembrie 2021
Actualizat: 26 Noiembrie 2021